دا ځل ن زده‌کړو د خپلو علاقه‌مندانو په غوښتنه د درسي کڅوړو په قیمتونو کې پنځوس سلنه تخفیف په پام کې نیولی دی


۵۰ ٪
تخفیف

لېسې دوره


قیمت : ۳۸۰ افغانی هره میاشت


۵۰ ٪
تخفیف

منځنۍ دوره


قیمت : ۳۳۰ افغانی هره میاشت


۵۰ ٪
تخفیف

ابتدائیه دوره


قیمت : ۲۸۰ افغانی هره میاشت


ټولګي

video
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video